www.fretki.org.pl

fretkorum - i wszystko jasne ;)
Teraz jest 23-09-2018 18:40

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: choroby fretek
PostNapisane: 04-08-2007 13:37 
Avatar użytkownika
Fretkomegamaniak
Fretkomegamaniak
Kobiety
Nocne Marki
OSY
Zołzy i Zołziki
Offline

Dołączył(a): 04-08-2007 12:35
Posty: 1983
Lokalizacja: Wrocław
Płeć: Kobieta
fretki: Esus od Astarte

koty: Czarek, Megi i Deni
pies: Misiek

na zawsze w serduchu[*]:
Carmela Nelson Piorun
nadeslane przez: prazm
http://www.fretki.org.pl/phpbb2/viewtopic.php?t=9589

Pozwalam sobie zaproponować nowy cykl tematyczny. Mam nadzieję, że zarówno temat jak i układ będzie Wam odpowiadał. Oczywiście twórcze sugestie mile widziane. Pomysł opiera się na zebraniu w jednym miejscu podstawowych informacji o chorobach. Układ artykulików też jest nieprzypadkowy i z premedytacją zaczynam od objawów bo to wydaje mi się najważniejsze. Najważniejsze, moim zdaniem, informacje podaję pogrubioną czcionką, a pod spodem kursywą zamieszczone są informacje ważne, ale zapewne nie dla każdego.
Do adminów/modów jest prośbo prowadzenie "spisu treści" czyli podwieszenia jednego postu który byłby systematycznie rozbudowywany, a w którym byłaby informacja gdzie znaleźć informacje o konkretnej chorobie. np.
grypa - link
nosówka - link
To pozwoliłoby nam prowadzić dyskusje pod artykułami, a jednocześnie łatwo odnajdywać kolejne.
Cykl zaczynam od grypy. Może nie jest b. niebezpieczna, dla naszych futrzaków, choroba, ale chyba warto coś o niej wiedzieć.

Poniższe teksty zostały opracowane na podstawie materiałów dostępnych w sieci oraz książki James G. Fox "Biology and Diseases of the Ferret".

Grypa.

Objawy.
Objawy pojawiaj? si? po 48 godz. po zara?eniu wirusem. Obejmuj? jad?owstr?t, z?e samopoczucie. Futrzak staje si? osowia?y, ma gor?czk?, katar i kicha. Mo?e równie? wyst?pi? nadwra?liwo?? na ?wiat?o, zapalenie spojówek i jednostronne zapalenie ucha.

Zara?enie.
Nast?puje drog? kropelkow?. Zazwyczaj zara?a chory w?a?ciciel. Fretki mog? równie? zarazi? si? wirusem ?wi?skim, ptasim, ko?skim i foczym. Jednak jedynie w przypadku zara?enia ?wi?skim wirusem grypy pojawiaj? si? objawy choroby. W innych przypadkach infekcja przebiega bezobjawowo.

Leczenie.
U fretek stosowanie preparatów przeciwwirusowych ma bardzo ró?n? skuteczno??. Mog? by? podawane preparaty wzmacniaj?ce, tonizuj?ce, szczególnie zapobiegaj?ce odwodnieniu fretki. Równie?, gdy istnieje potrzeba, antybiotyki zapobiegaj?ce wtórnemu zara?eniu bakteriami. Z uwagi na zmienno?? wirusa grypy i ?agodny przebieg choroby u fretek nie jest stosowane szczepienie przeciw grypie.

Prognoza.
Zwierzak wraca do zdrowia w ci?gu 4-5 dni. Po chorobie fretka jest odporna, przez przynajmniej 5 tygodni na zara?enie tym samym szczepem wirusa grypy. Grypa mo?e spowodowa? ?mier? 1-2 dniowych noworodków fretki.


Etiologia choroby.
G?ówn? przyczyn? grypy fretek jest zara?enie wirusem nale??cym do rodziny Orthomyxoviridae. Dla fretek zaka?ne s? wirusy typu A (H1N1, H2H2 lub H3N2) i B. Wirusy typu B cz?sto powoduj? zara?enia bezobjawowa, a w przypadku pojawienia si? objawów przebieg choroby jest ?agodniejszy ni? w przypadku zara?enia wirusem A. Zazwyczaj liczne przypadki grypy s? obserwowane u fretek bezpo?redni po pojawieniu si? licznych przypadków tej choroby u ludzi.

Kolejny odcinek cyklu. Podzi?kowania dla Jo, która przes?a?a mi t?umaczenie artyku?u o nosówce. Troch? go zmieni?em, conieco dopisa?em.
Korzysta?em jak zwykle z literatury dost?pnej w sieci, równie? z postów z Fretkorum Very Happy Exclamation
Jak zwykle kursyw? podaj? informacje, które pewnie mo?na pomin??.

Nosówka.

Nosówka jest uwa?ana za najniebezpieczniejsz? chorob? fretek.
Istniej? jej dwie postaci. W przypadku zara?enia wirusem zaadaptowanym do fretki (zazwyczaj zara?a inna fretka) rozwój choroby trwa 12-16 dni, podczas gdy w przypadku zara?enia tzw. psim wirusem 21-42 dni.

Objawy.

Pierwsze objawy pojawiaj?ce si? ju? po kilku dniach (zazwyczaj 7-10) to:
- podwy?szona temperatura - do 41 stopni C (normalnie w zale?no?ci od osobnika 37,7 – 39,1 st. C) – pojawia si? ju? w 3 – 5 dniu po zara?eniu i samoistnie po kilku dniach zanika,
- brak apetytu,
- mruganie oczami jakby fretka mia?a ?wiat?owstr?t lub zapalenie spojówek,
- wymioty,
- krosty z zaczerwienieniem skóry, szczególnie w okolicy podbródka (mo?e doj?? do zapalenia skóry w wyniku wtórnej infekcji bakteryjnej)
- lu?ne stolce lub biegunka.
- wysi?k z nosa,
- apatia,
- kaszel,

Dalszy rozwój choroby objawia si?:
- ?luzowata wydzielina z nosa i oczu staje si? g?sta, brunatna, gruze?kowata,
- pojawia si? stwardnienie i pop?kanie poduszek ?ap (hyperkeratosa i parakeratoza),
- rogowacenie lusterka nosa.
Zwierz?ta, którym nie podawano antybiotyku mog? zachorowa? na zapalenie p?uc (wtórna infekcja bakteryjna).

Ostatnie stadium:
- skurcze mi??ni - najcz??ciej dr?enie jednej ?apki, a pó?niej skurcze ca?ych grup mi??ni (ataki epileptyczne) i ?pi?czk? (zwi?zane jest to z pora?eniem przez wirusa centralnego uk?adu nerwowego),
- wydzielanie du?ych ilo?ci ?liny
Wi?kszo?? zaronych fretek nie do?ywa do tego etapu choroby.

Komórki chorych zwierz?t zawieraj? w cytoplazmie jaskrawo ?wiec?ce, eozynofile cz?steczki o wielko?ci 2-5 um. Mo?na je wykry? w ró?nych komórkach np. nab?onka, neuronach, a czasem równie? w bia?ych krwinkach i megakariocytach. W?ród komórek nab?onków mo?na zaobserwowa? wiele komórek wieloj?drzastych.

Zara?enie.

Do zara?enie mo?e doj?? na dwa sposoby:
- bezpo?redni kontakt z chorym zwierz?ciem (najbardziej zara?liwa jest ?linoraz wydzielina z nosa)
- po?rednio ; przyniesienie wirusa np. na ubraniu….

Leczenie

W przypadku wczesnego wykrycia choroby u szczepionych zwierz?t mo?na zastosowa?:
- leczenie gammaglobulinami (koncentrat globulin odporno?ciowych z surowicy zwierz?t zaszczepionych wirusem nosówki) i
- paraimmunizacja (zastrzyk z nieaktywnych zarazków powoduj?ce namno?enie limfocytów wytwarzaj?cych przeciwcia?a przecie wirusowi). Jednak uwa?a si?, ?e w przypadku, gdy ju? pojawi? si? objawy powy?ej opisane leczenie serologiczne ma ma?e znaczenie.

Poniewa? wirus nosówki upo?ledza uk?ad immunologiczny zaronego zwierz?cia (dzia?anie immunosupresyjne) konieczne jest podawanie leków zapobiegaj?cych wtórnym infekcjom (najcz??ciej antybiotyki przeciw infekcjom bakteryjnym), szczególnie dróg oddechowych.

Z uwagi na silne odwadnianie si? chorej fretki nale?y w czasie choroby podawa? p?yny uzupe?niaj?ce niedobór elektrolitów.
Nale?y równie? podawa? preparaty witamin C i B kompleks.

We wczesnym stadium choroby, gdy pojawia si? gor?czka nale?y zwalcza? j? lekami przeciwgor?czkowymi i stosowa? ch?odne ok?ady.

Prognoza.

Istnieje niezbyt du?a nadzieja wyleczenia chorej fretki w przypadku b. wczesnego wykrycia nosówki u zwierz?cia, które by?o przynajmniej raz zaszczepione przeciw nosówce.
Przyk?adowo dr Bruce H Williams nie zaleca leczenia nosówki. Najprawdopodobniej jest to zwi?zane z nieskuteczno?ci? leczenia przyczynowego, przy pomocy przeciwcia?, zarówno wytwarzanych przez organizm jak równie? podawanych w postaci surowicy, skierowanego przeciw przeciw wirusom znajduj?cym si? wewn?trz komórek. Znaczenie maj? równie? powa?ne zaburzenia neurologiczne, które w ci?gu kilku tygodni po chorobie pojawiaj? si? u "wyleczonych zwierz?t".

Etiologia choroby.

Choroba wywo?ywana przez du?ego wirusa, nazywanego w skrócie CDV (od ang. Canine Distemper Virus) zawieraj?cego w kapsydzie jednoniciowy RNA. CDV nale?y do rodzaju Morbillivirus, rodziny Paramyxoviridae. Istnieje jeden serotyp wirusobejmuj?cy kilka szczepów wywo?uj?cych chorob? o ró?nych objawach kliniczne i ró?nej szybko?? rozwoju. Wirus jest inaktywowany przez ogrzewanie, ?wiat?o widzialnego i takie odczynniki jak, przyk?adowo, 0,75% fenol, 2-5% wodorotlenek sodu czy 0,1% formalina. Wykazano, ?e CDV w zaronej tkance lub w postaci liofilizowanej mo?e przetrwa? w formie aktywnej kilka dni w 25 st. C, kilka tygodni w 2 -4 st. C i kilka lat w -70 st. C. Wirus prze?ywa w ?rodowisku o pH 4,5 -9,0.
Pomimo du?ej wra?liwo?ci wirusa na ró?ne czynniki (np. ?wiat?o, temperatura, pH), uwa?a si?, ?e nie powinno si? wprowadza? wra?liwego na nosówk? zwierz?cia, do domu w którym wyst?pi?a ta choroba, wcze?niej ni? przed up?ywem 6 miesi?cy.
Istnieje zwi?zek mi?dzy stadium choroby nosiciela i okresem kontaktu z niezaronym zwierz?ciem: niebezpiecze?stwo przekazania wirusa ro?nie wraz z czasem trwania choroby.

Profilaktyka:
Szczepienie przeciw nosówce.
Dr Bruce H Williams podaje, ?e istnieje jedna przeznaczona dla fretek szczepionka przeciw nosówce - Fervac-D (United Vaccines). Inni autorzy (J.G.Fox, R.C. Pearson i J.R. Gorham) ponadto potwierdzaj? skuteczno?? i brak efektów ubocznych przy szczepieniu Nobivac D (Intervet) i Nobivac DH2. Niestety szczepionki te nie s? dost?pne w Polsce, poniewa? nie s? dopuszczone do obrotu (informacja z hurtowni leków weterynaryjnych). Potwierdzaj? równie? przydatno?? wielowarto?ciowych szczepionek takich jak Trimune (Fort Doge, IA)i Vanguard DA2PL (Norden Labs). ?ADNA ZE ZNANYCH SZCZEPIONEK NIE ZAPEWNIA TRWA?EJ ODPORNO?CI!!!!!!
Wszystkie fretki s? odporne na nosówk? przez rok po szczepieniu, wiele przez dwa lata, ale tylko nieliczne przez trzy lata. Odradzam sprawdzania czy Twój przyjaciel nale?y do elity! Dlatego szczepienia powinny by? powtarzane rokrocznie. Dotyczy to szczególnie zwierz?t kontaktuj?cych si? z innymi potencjalnymi nosicielami nosówki (np. psy a szczególnie inne fretki).

A co w Polsce?
Zasadniczo ten kawa?ek powinien napisa? wet, ale mam nadziej?, ?e dyskusja przyniesie rozwini?cie tematu. Swoje szczepi? Canivac FH. Ni?ej podaj? namiar gdzie jest opis tej szczepionki. Z wywiadu wynika, ?e jest ona powszechnie stosowana przez fermy fretek. By? mo?e, ?e chodzi równie? o cen?!
http://www.biowet.pl/pl/biowet_pl.htm
Moje Ogony szczepionk? dostaj? 2 razy, przy czym doszczepienie jest po 2-4 tygodni od pierwszego szczepienia. Wiadomo i nie podlega dyskusji, ?e druga dawka zwi?kszodporno?? zwierz?cia. Oczywi?cie pytanie czy ma to znaczenie? Czy pierwsza dawka nie wywo?uje dostatecznej odporno?ci? Niew?tpliwie w przypadku m?odych zwierz?t (mniej wi?cej 6 miesi?cznych) doszczepienie jest konieczne. W przypadku zwierz?t starszych zasadniczo nie, ale.....


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1 ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL